Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Alle content op deze site is intellectueel eigendom van LIA BV.

Niets van deze content of de daarin verwoordde ideeën en/of concepten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enigerlei andere manier, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande  toestemming van de auteur van deze site. Ook overname van (gedeelten van de) content, in bewerkte vorm, is niet toegestaan.

Nieuwe reacties